https://journals.aau.dk/index.php/gfp/issue/feed Geoforum Perspektiv 2018-02-05T10:07:17+01:00 Line Hvingel lthv@cowi.dk Open Journal Systems <p>Geoforum Perspektiv is a peer-reviewed journal published by Geoforum Denmark, read more about this organisation here <a title="Geoforum" href="http://www.geoforum.dk" target="_blank" rel="noopener">www.geoforum.dk</a>.<br>The aim of the Journal is to enhance the ongoing research within the field of spatial information.</p> https://journals.aau.dk/index.php/gfp/article/view/2118 Leder 2018-02-05T10:07:14+01:00 Line Hvingel lthv@cowi.dk 2018-01-28T13:02:18+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.aau.dk/index.php/gfp/article/view/2119 Fremtidens ejendomsvurdering 2018-02-05T10:07:15+01:00 Tina Svan Colding tsc@skm.dk Lasse Skakkebæk Lindegaard ll@skm.dk Lars Breumlund lbr@skm.dk <p>Det nuværende ejendomsvurderingssystem har historisk set vist sig udfordret på en række områder. Det var oplevelsen, at vurderingerne generelt set var upræcise, uensartede og uigennemskuelige.</p><p>Ejendomsvurderingerne blev suspenderet tilbage i 2013 – blandt andet på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen. I forlængelse af Rigsrevisionens kritik nedsatte den tidligere regering det såkaldte Engbergudvalg, der fik til opgave<br />at komme med anbefalinger til at forbedre ejendomsvurderingssystemet.</p><p><br />Engbergudvalget anbefalede i september 2014, at der blev lavet et nyt og gennemsigtigt vurderingssystem baseret på bedre data og med afsæt i tidssvarende statistiske metoder. Blandt de væsentligste anbefalinger til de nye vurderingsmodeller var, at alle vurderinger bør bygge på objektive data og kriterier. Det var udvalgets vurdering, at man blandt andet på baggrund af nye og bedre data, herunder matrikeldata, BBR data, plandata mv. kunne sikre tilstrækkelig høj datakvalitet til, at de kunne tjene som objektivt grundlag i vurderingsøjemed. Udvalget anbefalede derfor, at der blev arbejdet videre på at kvalitetsløfte data, forfine og udvikle nye metoder og variable til det nye ejendomsvurderingssystem.</p> 2018-01-28T13:02:18+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.aau.dk/index.php/gfp/article/view/2028 Ejendomsdata – forandringer og muligheder 2018-02-05T10:07:13+01:00 Peter Knudsen peknu@sdfe.dk <span style="line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: DA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">I artiklen præsenteres de ændringer der følger af implementeringen af Ejendomsdataprogrammet under Grunddataprogrammet. Der redegøres bl.a. nærmere for implementeringsplanerne, samt muligheder og gevinster for anvendere. Derudover er der fokuseret på sammenhængene med resten af Grunddataprogrammet og den videre drift, vedligeholdelse og videreudvikling af ejendomsdataområdet. Artiklen er udarbejdet i sammenhæng med et indlæg på Kortdage 2017.</span> 2018-01-28T13:02:18+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.aau.dk/index.php/gfp/article/view/2120 Matriklens udvidelse - ændringer i ejendomsprocessen 2018-02-05T10:07:16+01:00 Bent Hulegaard Jensen bhj@plan.aau.dk Anne Kristine Mouritsen akmm@plan.aau.dk <p>Nærværende artikel har fokus på de kommende ændringer i ejendomsdannelsen. Ændringerne får en række konsekvenser for de centrale aktører i ejendomsdannelses-processen; kommunerne, Tinglysningsretten, Geodatastyrelsen<br />samt de praktiserende landinspektører.</p><p><br />Baggrunden for ændringerne bygger på de målsætninger, der er opstillet i Grund dataprogrammet og herunder delprogrammet for ejendomsdata, iværksat af Digitaliseringsstyrelsen. Implementering af programmet ledes af Styrelsen for Dataforsyning og Eff ektivisering og udmøntes igennem et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Domstolsstyrelsen og Geodatastyrelsen.</p> 2018-01-28T13:02:18+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.aau.dk/index.php/gfp/article/view/2121 GIS-baseret havplanlægning i Østersøregionen 2018-02-05T10:07:17+01:00 Lise Schrøder lisesch@plan.aau.dk Henning Sten Hansen hsh@plan.aau.dk <p>Indenfor de seneste årtier er der en langt mere omfattende udnyttelse af havets ressourcer og et særligt fokus på vækstpotentialet i den ”blå økonomi”. Samtidig er der en erkendelse af behovet for en mere helhedsorienteret håndtering og planlægning af den menneskelige aktivitet, som påvirker det marine miljø og dets økosystemer.</p><p>Danmark skal senest i 2021 have sin første havplan klar. En forudsætning er i den sammenhæng, at der fi ndes egnede planlægningsværktøjer, og at der er adgang til data - også på tværs af lande grænser. Her præsenteres de foreløbige resultater fra igangværende EU-projekter samt brugen af GIS-værktøjer i forbindelse med havplanlægning i Østersøen.</p> 2018-01-28T13:02:18+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.aau.dk/index.php/gfp/article/view/2025 Open data – a common goal but different ways to achieve it 2018-02-05T10:07:11+01:00 Lars Bodum lbo@plan.aau.dk Everyone wants open data, but the road towards it can be both difficult and long. Implementation of data portals and ICT solutions for support of the data infrastructure can be initiated from the central government through legislation, regulation and public procurement. This is what you would call a typical top-down implementation. Implementation could also happen with the help of local enthusiasts and the proper organizational structure. This would be referred to as a bottom-up approach to the implementation. In Denmark you will find examples of both approaches and they will be presented in this article through two specific cases from the catalogue of digital solutions for closer public sector collaboration. 2018-01-28T13:02:18+01:00 ##submission.copyrightStatement##