Inatsisi (lerituunngorniat)

Inatsisi (lerituunngorniat) betyder direkte oversat "os, der læser regler". Inatsisi (lerituunngorniat) er det grønlandske ord for jurastuderende. Dette online-tidsskrift indeholder nemlig jurastuderendes bachelorprojekter eller kandidatspecialer om grønlandsk ret offentliggjort i et artikelformat. Tidsskriftet er dog også åben for bidrag fra andre, der læser regler, hvis bidraget omhandler grønlandsk ret, herunder artikler, anmeldelse af lærebøger, domsanalyser og lovkommentarer.

De jurastuderendes bachelorprojekter og kandidatspecialer præsenterer nogle af de problemstillinger, som de studerende er optaget af og arbejder med på deres studie – typisk i forbindelse med et projektorienteret forløb i samarbejde med en grønlandsk virksomhed eller myndighed. Projekterne skal opfylde de betingelser, der kræves i henhold til jurauddannelsens læringsmål og vedrøre grønlandsk ret. Det er tillige en betingelse, at projektet er bestået, inden det publiceres i tidsskriftet, men herudover stilles ikke krav til projektets faglige niveau.

Formålet med tidsskriftet er at vække nysgerrighed og at bidrage til vidensdeling om grønlandsk ret ud over jurauddannelsernes begrænsede rammer. De studerende træder blot de første små nysgerrige skridt ad den vej, der på sigt kan føre til indsigtsfuld og veloplyst forskning i grønlandsk ret. Håbet er nemlig, at artiklerne set over en årrække vil bibringe til en faglig og uddybende forståelse af de behandlede emneområder og dermed bidrage med ny viden og udvikling af retsvidenskaben i Grønland.

Inatsisi (lerituunngorniat) udkommer 2 gange årligt i november og maj måned.