Open Access Journals at Aalborg University


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Inatsisi (lerituunngorniat)

Inatsisi (lerituunngorniat) betyder direkte oversat "os, der læser regler". Inatsisi (lerituunngorniat) er det grønlandske ord for jurastuderende. Dette online-tidsskrift indeholder nemlig jurastuderendes bachelorprojekter eller kandidatspecialer om grønlandsk ret offentliggjort i et artikelformat. Tidsskriftet er dog også åben for bidrag fra andre, der læser regler, hvis bidraget omhandler grønlandsk ret, herunder artikler, anmeldelse af lærebøger, domsanalyser og lovkommentarer.

De jurastuderendes bachelorprojekter og kandidatspecialer præsenterer nogle af de problemstillinger, som de studerende er optaget af og arbejder med på deres studie – typisk i forbindelse med et projektorienteret forløb i samarbejde med en grønlandsk virksomhed eller myndighed. Projekterne skal opfylde de betingelser, der kræves i henhold til jurauddannelsens læringsmål og vedrøre grønlandsk ret. Det er tillige en betingelse, at projektet er bestået, inden det publiceres i tidsskriftet, men herudover stilles ikke krav til projektets faglige niveau.

Formålet med tidsskriftet er at vække nysgerrighed og at bidrage til vidensdeling om grønlandsk ret ud over jurauddannelsernes begrænsede rammer. De studerende træder blot de første små nysgerrige skridt ad den vej, der på sigt kan føre til indsigtsfuld og veloplyst forskning i grønlandsk ret. Håbet er nemlig, at artiklerne set over en årrække vil bibringe til en faglig og uddybende forståelse af de behandlede emneområder og dermed bidrage med ny viden og udvikling af retsvidenskaben i Grønland.

Inatsisi (lerituunngorniat) udkommer 2 gange årligt i november og maj måned.

View Journal | Current Issue | Register

International Journal of Sustainable Energy Planning and Management


The journal is an international interdisciplinary journal in Sustainable Energy Planning and Management combining engineering and social science within Energy System Analysis, Feasibility Studies and Public Regulation. The journal especially welcomes papers within the following three focus areas:

  • Energy System analysis including theories, methodologies, data handling and software tools as well as specific models and analyses at local, regional, country and/or global level.
  • Economics, Socio economics and Feasibility studies including theories and methodologies of institutional economics as well as specific feasibility studies and analyses.
  • Public Regulation and management including theories and methodologies as well as specific analyses and proposals in the light of the implementation and transition into sustainable energy systems.

The journal is approved by the Norwegian bibliometric Kanalregister as well as its Danish counterpart BFI

The journal is registered/indexed in/by Scopus (Press link to see all published articles in IJSEPM),  Ulrichs WebDirectory of Open-Access JournalsSherpa/Romeo and DataCite .

 

View Journal | Current Issue | Register