Vendbare vognbaner – er det vejen frem?

Authors

  • Michael Sørensen Institute of Transport Economics

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v3i1.3759

Keywords:

Reversible lanes, Danish infrastructure commission, the handbook of roadsafety measures, litterature search, meta-analysis, evaluation

Abstract

Kødannelse på indfaldsvejene til de største danske byer udgør et større og større problem. For at forbedre trafikafviklingen på disse og andre veje anbefales det i Infrastrukturkommissionens betænkning ”Danmarks Transportinfrastruktur 2030” blandt andet at gennemføre forsøg med vendbare vognbaner. Høj fremkommelighed er imidlertid ikke det eneste succeskriterium for et effektivt vejnet. Det er også essentielt, at tiltaget ikke forringer trafiksikkerheden.

Formålet med nærværende projekt har været at vurdere den trafiksikkerhedsmæssige effekt af vendbare vognbaner. For at undersøge dette er der gennemført et litteraturstudium, hvor alle undersøgelser af vendbare vognbaner er blevet gennemgået. Erfaringer og evalueringer er både blevet vurderet kvalitativt og sammenfattet kvantitativt ved brug af metaanalyser.

Den kvalitative delundersøgelse viser, at der er forskellige erfaringer med vendbare vognbaners betydning for trafiksikkerhed. På den ene side betragtes tiltaget som trafiksikkerhedsmæssigt problematisk, idet risikoen for forveksling af kørespor øges, hastigheden øges og risikoen for alvorlige mødeuheld øges også, hvis trafikanterne skal køre på den ”forkerte” side af autoværnet. På den anden side argumenteres det for, at tiltaget ikke har negativ betydning for trafiksikkerheden, idet bedre trafikafvikling kan flytte trafik væk fra lokalvejnettet til det mere sikre motorvejsnet. Samtidig består myldretidstrafikken hovedsagelig af daglige pendlere, som hurtigt bliver kendt med brugen af det vendbare vejsystem.

Den kvantitative metaanalyse af gennemførte evalueringsstudier viser, at brugen af vendbare vognbaner giver en ikke signifikant øgning i antal uheld på 4-18 %. Dette aspekt bør inddrages i vurderingen af, om vendbare vognbaner bør anlægges på køramte danske indfaldsveje for at forbedre trafikafviklingen, eller om andre løsninger er at foretrække, når trafiksikkerhed også inddrages i vurderingen.

Downloads

Published

31-12-2008