Bärkraftig transportframtid - ett svenskt perspektiv

Authors

  • Peter Steen Stockholms Universitet
  • Karl-Henrik Dreborg Stockholms Universitet
  • Greger Henrikson Stockholms Universitet
  • Sven Hunhammer Stockholms Universitet
  • Mattias Höjer Stockholms Universitet
  • Johan Rignér Stockholms Universitet
  • Jonas Åkerman Stockholms Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4014

Keywords:

Environmentally sustainable transport, transport, sustainable development, futures studies, backcasting, Sweden

Abstract

Fördraget är en sammanfattning av rapporten "Färder i framtiden - Transporter i ett bärkraftigt samhälle". Hur kan ett bärkraftigt transportsystem för Sverigese ut? Studien har angripit denna fråga genom att formulera en framtidsbild (med varianter) av transport i ett framtida samhälle som uppfyller krav som ställs av "sustainable development". Tidsperspektivet är 40 - 50 år, cirka år 2040.
växhuseffekten har antagits innebära att koldioxidutsläppen från fossila bränslen, räknat per capita, måste reduceras med mellan 80 - 100%. Detta leder till att transportsektorns energibehov behöver minskas till hälften respektive en tredjedel. I alternativet där transportsektorn drivs med en tredjedel av dagens energianvändning antages enbart förnybara energislag användas. Ny transportteknik analyseras och den kan väsentligt reducera energianvändningen per personkilometer respektive godskilometer. Därför analyseras även drivkrafterna bakom transporternas utveckling. Ett strategiskt val identifieras: Mycket av dagens resande utgöres av strukturellt tvungna resor (till och från arbete, för inköp, service etc). Dessa kan rduceras avsevärt genom samhällsplaneringsåtgärder och användande av IT. Sker detta kan ett ökat utrymme för önskat resande skapas, dvs olika former av fritidsresande.

Downloads

Published

31-12-1996

How to Cite

Steen, P., Dreborg, K.-H., Henrikson, G., Hunhammer, S., Höjer, M., Rignér, J., & Åkerman, J. (1996). Bärkraftig transportframtid - ett svenskt perspektiv. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4014