Att studera bilismens mening

Authors

  • Olle Hagman Avdelningen för humanteknologi och vetenskapsstudier, Göteborgsuniversitet.

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4135

Abstract

Följande är ett försök att föra ett kulturteoretisktresonemang kring bilismens mening, eller innebörd, samt kringinnebörden av bilismens miljöproblem. Tre ganska trivialamen samtidigt paradoxala iakttagelser ligger till grund förresonemanget:

a. Många människor ser det som både nödvändigt ochomöjligt att minska bilismen. Det finns en majoritet av svenskarsom anser att bilismen måste minskas av miljöskäl, samtidigtsom det finns en majoritet som anser att bilen och bilismen är en “nödvändighet” i ett modernt samhälle.

b. Varken ökade kunskaper eller ökad medvetenhet om bilismenseffekter på både hälso- och naturmiljön leder tillförändringari människors transportbeteende. De flesta vet att bilismenorsakar skador, men få är beredda att ändra sina vanor.

c. Trots bilens kulturella och sociala ställning som”nödvändighet”i det moderna samhället finns en minoritet av företrädesvisunga människor som ifrågasätter bilismen och som har varitberedda att delta i civil olydnadsaktioner för att framförasin kritik. Och omgivningen har varit beredd att straffa dem.

Mitt syfte är att visa att ett kulturteoretiskt resonemangkan ge en förklaringtill dessa fenomen. Dock vill jag noga påpeka att jag inte vill utesluta att det samtidigtfinns andra förklaringar som kan vara lika giltiga.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Hagman, O. (1997). Att studera bilismens mening. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4135