Ekonomiska styrmedel i trafikpolitiken

– förslag till utveckling av den svenska modellen

Authors

  • Per-Ove Hesselborn SIKA
  • Henrik Swahn SIKA

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4136

Abstract

En parlamentarisk kommitté, Kommunikationskommittén (Komkom), lämnade för kort tid sedan ett förslag till ny svensk trafikpolitik. Förslaget syftar bl a till att nå ambitiösa mål för miljö och trafiksäkerhet och ska tjäna som underlag för ett riksdagsbeslut om trafikpolitiken våren 1998. En utgångspunkt för kommitténs förslag är att trafikens externa kostnader – bl a miljö- och olyckskostnaderna – ska internaliseras. Trafikanterna och andra aktörer på transportområdet ska alltså med hjälp av olika styrmedel ges anledning att beakta de externa kostnaderna i sina avvägningar och beslut. I kommitténs förslag spelar styrmedel i form av trafikrelaterade avgifter/skatter en central roll.

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har på Komkoms uppdrag undersökt förutsättningarna att utveckla den svenska trafikpolitiken vad gäller internalisering av trafikens externa kostnader. SIKA har därvid uppmärksammat och sökt beakta olika svårigheter:

- att de externa kostnaderna ofta är svåra att kvantifiera
- att lämpliga skatte-/avgiftsbaser ofta saknas och
- att Sverige på grund av internationell konkurrens och internationella regelsystem och överenskommelser delvis är förhindrat att införa eftersträvad styrning.

SIKAs överväganden och rekommendationer vad gäller användningen av internaliserande avgifter och skatter inom olika trafikgrenar redovisas i det följande. Avvikelser mellan Komkoms förslag och SIKAs tas också upp.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Hesselborn, P.-O., & Swahn, H. (1997). Ekonomiska styrmedel i trafikpolitiken : – förslag till utveckling av den svenska modellen. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4136

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning