Boligpriser i Oslo

- Effekter av trafikkbelastning og lokalisering

  • Berit Grue Transportøkonomisk Institutt
  • Odd I Larsen Transportøkonomisk Institutt

Abstract

En rekke forhold ved transport og transportrelaterte miljøulemper vil gjenspeiles i prisen på boligeiendommer (se f eks Freeman 1979). En prisforskjell på to fysisk identiske boligeien- dommer med ulik lokalisering, vil f eks mer eller mindre nøyaktig gi uttrykk for hvordan ”markedet” verdsetter ulike kvaliteter knyttet til lokaliseringen. Dette kan blant annet dreie seg om ulik eksponering for miljøulemper eller transportmessige fordeler eller ulemper knyttet til lokaliseringen. Fra enkel grunnmarkedsteori kan man blant annet utlede at grunnprisene vil avta mer eller mindre monotont med avstanden fra et bysentrum som et speilbilde av transportkostnader som øker med avstanden fra sentrum.

Når det gjelder trafikkskapte miljøulemper er analyser av prisdannelsen i boligmarkedet en av flere metoder som kan gi informasjon om hvordan folk verdsetter ulike miljøkvaliteter (Killi og Sælensminde, 1991).

En annen kvalitet ved boliger som analyser av prisdannelsen på boligeiendommer kan gi informasjon om, er hvordan folk verdsetter det vi med en samlebetegnelse kan kalle tetthet. I et langsiktig perspektiv vil vi kunne redusere transportomfanget ved å planlegge og utvikle kompakte bystrukturer hvor vi tilstreber høy utnyttelse av tilgjengelig sentral byggegrunn blant annet i form av høyt antall boliger pr dekar. En kompakt bystruktur vil gi kortere avstander og bedre markedsgrunnlag for både kollektivtrafikk og gang/sykkel som reisemåter.

Published
31-12-1998