Et planværktøj til at opnå en bæredygtig lokalisering mht. transport og energi

  • Thomas Alexander Sick Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse
Keywords: Vejle county, Planning, guidance, workplaces, traffic impact assessment, land use planning, assessibility

Abstract

I forbindelse med samarbejdsprojektet mellem Vejle Amt og Miljøstyrelsen: Move 2000, Mobilitet i Vejle Amt, har CASA udarbejdet et planlægningsværktøj, der sætter regionplanlæggeren i stand til at inddrage hensynet til transportens omfang og energi-forbrug i beslutningsprocessen ved placering af større arbejdspladser.

Baggrunden for værktøjets tilblivelse er de kendte sammenhænge mellem arealanven-delse og transport. Der er stigende opmærksomhed omkring arealanvendelsens effekt på transporten og transportens miljøbelastning samtidig med at planlæggerne generelt mangler viden, der sætter dem i stand til at inddrage disse hensyn i planlægningen.

Planlægningsværktøjet sigter mod en grov konsekvensvurdering ved placering af stør-re arbejdspladser, således at fordelene ved én mulig placering frem for én anden kan illustreres.

En generel karakteristik af værktøjet er, at det er en sammenstilling af eksisterende data med en vejledning i hvordan disse kan bruges til en kvantitativ vurdering (bereg-ning) i forhold til en enkelt byggesag. I værktøjet præsenteres de væsentligste sammen-hænge, sammen med nøgletal og en række generelle anbefalinger til hvilke hensyn, der er relevante, hvis lokaliseringen skal være så bæredygtig som muligt mht. transport og energiforbrug. Planlæggere kan også med fordel anvende værktøjet som check- eller huskeliste, når tilgængelighed og transportomfang behandles i forbindelse med en VVM-godkendelse eller lignende.

 

Published
31-12-1998