Miljøindikatorer for vejsektoren

  • Karen Reif Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet
  • Lone Reiff Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet
Keywords: indicators, environment, roads, traffic

Abstract

Regeringen har i Trafik 2005 formuleret, at der på transportområdet skal skabes en ny balance mellem udvikling og miljø, baseret på princippet om bæredygtig vækst. I planen er opstillet målsætninger for reduktion af bl.a. støj, luftforurening og CO2-udslip. Vejdirektoratet vil gennem sin miljøstrategi medvirke til opfyldelse af disse målsætninger.

I Vejdirektoratet's miljøstrategi er valgt at sætte fokus på følgende miljøproblemstillinger:

- Indgreb i landskabet og i natur- og kulturværdier
- Forurening af jord- og vandmiljø
- Forbrug af råstoffer og materialer
- Støj
- CO2-udslip
- Visuel forurening

For at følge udviklingen i de forskellige miljøparametre, arbejder Vejdirektoratet med at opstille miljøindikatorer for vejsektoren. Miljøindikatorer er en form for statistik. Men hvor en statistik er en ren talmæssig registrering af miljøforhold, som alene skal beskrive de faktiske forhold, skal miljøindikatorer vise noget om udviklingen i miljøforholdene og om andre forhold end netop det målte.

Ved opstilling af miljøindikatorerne er valgt at tage udgangspunkt i den forståelsesramme som OECD anvender i "Environmental Indicators", hvor der arbejdes med tre typer af miljøindikatorer: Indikatorer for miljøbelastningen, indikatorer for miljøtilstanden og indikatorer for reaktion.

Published
31-12-1998