Environmentally sustainable transport: policy options at the national level

  • Emin Tengstrøm Aalborg Universitet
Keywords: transport policy, environmental sustainability, policy options, involvement of the citizens, reduction of speed, transition to non-fossil fuels, stabilization of transport volumes, reduction of private car use

Abstract

På basis av en just avslutad jæmførande studie av dansk, hollændsk och svensk transportpolitik som visar att miljømæssig hållbarhet (bæredygtighet) inførts som ett mål i alla tre lænderna men att få framsteg har gjorts diskuteras i uppsatsen om man kan, på nationell nivå, identifiera politiska møjligheter (policy options), som bidrar till en minskning av den nuvarande bristen på hållbarhet. Att nuvarande transportsystem inte ær långsiktigt hållbara tycks de flesta vara ense om.

Argumenteringen går ut på att det krævs ett medborgerligt engagemang i transportsystemets førændring. Fyra møjligheter till konkret handling føreslås før offentlig debatt:
- sænkta hastighetsgrænser och sænkta faktiska hastigheter
- økad anvænding av icke-fossila brænslen
- en stabilisering av transportvolymerna æven under perioder av ekonomisk tillvæxt
- en minskning av anvændingen av privata bilar

 

Published
31-12-1998