Transportplaner for virksomheder

Hvad kan virksomheder gøre for at bidrage til en bæredygtig udvikling af persontrafikken?

  • Per Thorst Anders Nyvig

Abstract

Traditionelt blander virksomhederne sig ikke i de ansattes transport til og fra virksomheden, hvorimod de øver en vis indflydelse på de ansattes tjenesterejser. I USA og Holland, hvor der mange steder er store problemer med trafikafviklingen og trafikmiljøet, har man siden starten af 90érne udarbejdet transportplaner for virksomheders ansatte specielt med henblik på at få begrænset solokørslen i bil.

En transportplan for en virksomhed er en plan for, hvordan virksomheden ønsker at tilrettelægge sine fremtidige person- og varetransporter - dels den interne transport i virksomheden dels transporten mellem virksomheden og omverdenen. I en transportplan kortlægges virksomhedens og medarbejdernes transport, og der opstilles mål og virkemidler for reduktion af bilkørslen og for overflytning af en del heraf til mindre forurenende transportformer.

I Danmark er der hidtil kun udarbejdet en transportplan for ATP i Hillerød1 samt handlingsplaner for cykeltrafik for 9 virksomheder i Aalborg, der beskriver aktiviteter, der skal få flere til at benytte cykel mellem bolig og arbejde2. I Miljø- og Energiministeriet ønsker man at udarbejde transportplaner som led i den interne miljøledelse og har derfor igangsat en kortlægning af de ansattes transportadfærd.

Anders Nyvig A/S har i samarbejde med Rambøll og PLS Consult gennemført et udviklingsprojekt om transport, energi og miljø. Som resultat af dette samarbejde er udarbejdet en bog “Transport, energi og miljø - visioner og virkemidler”. I bogen vurderes forskellige muligheder for at reducere transportsektorens energiforbrug og dermed miljøbelastningen, samtidig med at samfundets transportbehov tilgodeses.

Et af de emner, der behandles i bogen, er transporten mellem bolig og arbejde, og mulighederne for at reducere det hermed forbundne energiforbrug. I dette paper gennemgås en række virkemidler samt potentialet for energibesparelser.

Published
31-12-1998