Udviklingen i den nationale vejgodstransport 1996 - 2016

  • Michael Henriques TetraPlan ApS
  • Flemming Clausen Vejdirektoratet
Keywords: freight transport, forecast, lorry, truck, traffic growth

Abstract

Vejdirektoratet har i samarbejde med konsulentfirmaet TetraPlan gennemført en analyse af ud-viklingen i den nationale godstransport på lastbil med henblik på opstilling af en prognose for udviklingen i vejgodstransporten frem til år 2016. Til forskel fra tidligere analyser, der primært har relateret udviklingen i godstransport til den samlede økonomiske vækst i samfundet (f.eks. udtrykt ved udviklingen i BNP), er der i denne undersøgelse valgt at tage udgangspunkt i analy-ser af sammenhængen mellem godstransport (opgjort på basis af Danmarks Statistiks kørebogs-undersøgelse) og produktionen i de vareproducerende erhverv, opdelt i 5 hovedsektorer. Endvi-dere er en række andre forhold, der kan være med til at forklare udviklingen i godstransporten, søgt belyst.

I det følgende beskrives kort den anvendte metode og forudsætninger og de vigtigste resultater sammenfattes. Analysen og resultaterne er nærmere beskrevet i rapporten "Fremskrivning af vejgodstransport 1996 - 2016. Analyse af udviklingen i den nationale godstransport med lastbi-ler over 6 tons totalvægt. Vejdirektoratet. August 1998".

 

Published
31-12-1998