Miljøanalyse af Post Danmarks logistikkæde

  • Søren Boas Post Danmark
  • Henrik Køster COWI
Keywords: freight transport, environment, logistics, emissions

Abstract

Post Danmark udfører en stor del af godstransporten i Danmark. Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner breve, 100.000 pakker og mange andre produkter mellem afsendere og modtagere i hele landet. Samtidig har Post Danmark landets mest fintmaskede distributions-net med over 10.000 opsamlingssteder og 2 millioner afleveringssteder.

Transporten er organiseret med basis i et terminalsystem bestående af 9 postcentre og lidt over 300 omdelingscentre, som udgør kernen i Post Danmarks logistik.

Post Danmark og COWI har for nylig gennemført en miljøanalyse af hele Post Danmarks logi-stikkæde, dvs. produkternes vej fra afsender til modtager. I analysen udregnes de daglige emissi-oner af CO2, CO, HC, NOx, SO2 og partikler, og emissionerne fordeles både på transportmidler, produkttyper og på de enkelte led i logistikkæden.

I indlægget gennemgås logistikkæden og dens miljøbelastning fra afsender til modtager. F.eks. påvises det, at transporten af et brev i gennemsnit genererer 22 gram CO2, og at de største andele af emissionerne stammer fra slutdistributionen.

I indlægget vil vi også komme ind på, hvordan åbningen af Storebæltsforbindelsen i 1997 har påvirket Post Danmarks logistik og dermed miljøbelastningen.

 

Published
31-12-1998