Effektivitet i de regionale kollektive trafikselskaber

  • Jerrik Gro Jensen Anders Nyvig A/S
Keywords: regional public bustransport, Denmark, benchmarking, key figures, efficiency influencing factors

Abstract

Under Transportrådets Transforsk-program er fra juni 1995 - april 1998 udført et projekt med problemformuleringen:

Hvilke forhold har betydning for en effektiv drift og produktudvikling i de regionale kollektive trafikselskaber?

Problemformuleringen er besvaret gennem et kvantitativt og et kvalitativt arbejde. Det kvantitative arbejde er inspireret af benchmarking som arbejdsmetode og anvendes i forhold til økonomisk og driftsmæssig effektivitet i trafikselskaberne - primært på regionaltrafikken, der drives i alle selskaber. Desuden er foretaget en beskrivelse af trafikselskabernes udvikling målt ved to referenceår, 1984 og 1995, hvilket viser at trafikselskabernes økonomiske effektivitet er forøget i perioden. Det kvalitative arbejde er udført gennem interviews i 5 udvalgte selskaber (VT, VAT, Århus, VAFT og NT), hvor i alt 54 nøglepersoner i og omkring trafikselskaberne er interviewet mhp. at afklare holdninger og "Verdensopfattelser" bl.a. efter SWOT-princippet.

Noget forenklet er konklusionerne, at trafikselskaberne i samspillet med andre bør være opmærksomme på finansieringsformerne, de trafikpolitiske rammer, udvikling af samarbejdet med entreprenørerne og i højere grad orientere sig mod markedet. Direkte vil selskaberne kunne arbejde med strategisk inspireret planlægning, hvor det konstateres, at der i dag generelt er tale om defensive målsætninger, en ret begrænset viden om egne aktiviteter og kundebehov, samt en begrænset know-how om markedsforhold. Det kan derfor være væsentligt at foretage analyser og aktiv handlen med større fokus på økonomisk og driftsmæssig effektivitet end tilfældet er i dag, hvor trafikselskaberne synes mere præget af en forvaltningsmæssig tradition frem for forretningstankegang.

Det vurderes at en større ressourceindsats på effektivisering og markedsorientering vil kunne betale sig tilbage, og at det derfor vil være "effektivt at effektivisere".

 

Published
31-12-1998