Begrænsning af trafikstøj på det nationale niveau

  • Søren Rasmussen COWI

Abstract

I januar 1997 igangsatte Miljøstyrelsen og Trafikministeriet i fællesskab et projekt med det formål at koordinere en opfølgning på støjmålsætningen i Trafik 2005. Denne målsætning er, at der i 2010 højst må være 50.000 stærkt støjbelastede boliger, dvs. boliger belastet med et støjniveau på 65 dB og derover. Det er et niveau, hvor en betydelig andel føler sig stærkt generet og hvor psykologiske og fysiske gener kan iagttages hos den mest følsomme del af befolkningen

Til gennemførelse af projektet blev der nedsat en styregruppe med deltagelse af Miljøstyrelsen, Trafikministeriet, Vejdirektoratet, Banestyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger. COWI har bistået med analyser til brug for arbejdet og som sekretær for udvalget.

Formålet med projektet er at identificere og vurdere effekterne af de virkemidler, der bedst kan reducere trafikstøjbelastningen.

Som led i projektet er gennemført en studierejse til Tyskland og Holland, hvorfra erfaringer om nye støjbegrænsningsmuligheder er hentet hjem. Især er der grund til at være opmærksom på de resultater, man har nået i Holland med hensyn til udvikling af støjsvagere vejbelægninger, de såkaldte 2-lags drænasfalt vejbelægninger.

Projektet fokuserer primært på reduktion af støjbelastningen for de mest støjramte boliger, jf. Trafik 2005 målsætningen. Trafikstøj kan imidlertid også være generende på andre områder f.eks. støjbe- lastning i forbindelse med daginstitutioner, skoler, hospitaler, forretninger, kontorer og rekreative områder. Disse typer af støjbelastning indgår ikke i nærværende projekt. Dog vil nogle virkemidler, der afhjælper støj ved boliger, samtidig have en effekt for øvrige områder. Dette gælder specielt virkemidler, der dæmper støjen ved kilden.

Published
31-12-1998