Støj fra vejbump

  • Hans Bendtsen Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet
  • Lars Ellebjerg Larsen Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet
  • Karen Reif Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet
Keywords: noise, road traffic, humps, driving pattern, nuisance

Abstract

Bump anvendes i stor udstrækning som hastighedsdæmpende foranstaltning på vejnettet. Gen-nem tiden er der fremkommet klager fra vejenes naboer over at støjpåvirkningen stiger i nærhe-den af bump. I dette projekt undersøges denne problemstilling for bump, der er dimensioneret til forskellige hastigheder mellem 30 og 60 km/t. Til projektet er udvalgt cirkelbump, som er en af de typer, der primært anvendes i disse år. Bumpene til 30 km/t er dog kombibump, dvs. cirkel-bump med længere ramper i siderne til tunge køretøjer.

Der er foretaget detaljerede støjmålinger af både gennemsnitlige støjniveauer og maksimalnive-auer. Trafikkens køremønster er registreret, og der er foretaget interviewundersøgelser af bebo-ernes oplevelse af støjen langs en række vejstrækninger, hvor der er anlagt bump. Der foretages analyser af sammenhængen mellem støjen og trafikkens køremønster. De foreløbige resultater tyder på, at det kun er i forbindelse med 30 km/t bumpene, at der kan være tale om øgede støj-niveauer. Det skyldes ikke selve passagen af bumpet men derimod accelerationer efter bumpe-ne. Ved 50 og 60 km/t bump falder støjniveauet som følge af lavere hastigheder.

 

Published
31-12-1998