Processtyring af udviklingsopgaver inden for trafiksikkerhed og miljø

- resultater fra et review af Trafikpuljens demonstrationsprojekter i amter og kommuner

  • Anne Mette Lundbirk Trafikpatruljesekretariatet, Vejdirektoratet
  • Vibeke Forsting Trafikpatruljesekretariatet, Vejdirektoratet
Keywords: traffic safety, environment, demonstration projects, project management, cooperation between state, countries, municipalities and citizens

Abstract

Siden 1995 har Vejdirektoratet administreret en del af Trafikministeriets Trafikpulje, som giver tilskud til kommunale og amtskommunale demonstrationsprojekter, der afprøver nye metoder og løsninger til at fremme de nationale målsætninger inden for trafiksikkerhed og miljø.

I 1997 og 1998 er der gennemført to reviews af udvalgte projekter. De to reviews skal give tra-fikpuljesekretariatet et fingerpeg om, hvorvidt projekterne lever op til sine egne målsætninger samt i hvilken grad de lever op til intentionerne med Trafikpuljen.

Reviewet søger at besvare følgende hovedspørgsmål:
1. Bidrager processen til at fremme kommunale og nationale målsætninger for trafiksikkerhed og miljø?
2. Bidrager processen til at forstærke det lokale ejerskab af projekterne og til at forebygge kon-flikter i det senere projektforløb?
3. Bidrager processen til at forankre ny viden og til at udvikle kompetence om sikkerhed og miljø i kommuner og amter?
4. Bidrager processen til at etablere faglige netværk om trafiksikkerhed og miljø mellem for-valtninger i kommuner og amter?
5. Er den valgte organisationsform optimal?

Hovedkonklusionen er,
· at processen og projekterne bidrager til at fremme de nationale målsætninger inden for trafik-sikkerhed og miljø
· at især projekter, der indledes med et egentligt forprojekt bliver solidt forankret hos politikere og borgere
· atsamtlige adspurgte kommunale forvaltninger bekræfter at have fået ny viden og nye kom-petencer via trafikpuljeprojekterne
· at især de projekter, hvor projektbestyrelsen er bredt sammensat, understøtter etablering eller videreudvikling af faglige netværk lokalt
· at organisationsformen indtil videre har fungeret godt.

 

Published
31-12-1998