Dybdeanalyser af uheld med cyklister og fodgængere.

  • Inger Marie Bernhoft Rådet for Trafiksikkerhedsforskning
Keywords: cyclist, pedestrian, accident factor, interview

Abstract

Et af delprojekterne under det EU finansierede projekt "ADONIS", hvis hovedformål er at få flere til at cykle og gå på korte ture i byer, bestod i en kvalitativ analyse af uheldsfaktorer i personskadeuheld med cykel-bil samt fodgænger-bil.

Undersøgelsen var baseret på personlige dybdeinterviews af de involverede parter, og der blev i alt udført 105 interviews fra uheld i de tre byer Amsterdam, Barcelona og København. Disse byer repræsenterer byer, hvor cykeltrafik og gangtrafik udgør forskellige andele af trafikken.
Interviewene giver mange andre oplysninger, bl.a. ny viden om

· Hvad der førte til uheldene
· Hvordan uheldet har påvirket trafikanterne
· Respondenternes holdning til regelefterlevelse
· Respondenternes syn på trafikanters adfærd i al almindelighed
· Om respondenterne har ændret adfærd efter uheldet.

Desuden kommer interviewpersonerne med forslag til, hvordan de synes man kan forbedre færdselssikkerheden, og dermed øge trafikanters lyst til at cykle og gå.

I dette paper præsenteres dataindsamlingsmetoden samt undersøgelsens resultater. Der bliver lagt hovedvægt på resultaterne fra de Københavnske interviews, men der bliver også sam-menlignet resultater mellem de tre byer, baseret på kulturelle forskelle.

Published
31-12-1998