Attraktiv kollektivtrafik i småstäder

Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande

Authors

  • Lena Frederiksson Trivector Traffic AB
  • Björn Wendle Trivector Traffic AB

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v7i1.4847

Keywords:

public transport, urban bus systems, key factors

Abstract

Mindre svenska städers kollektivtrafik har ägnats litet intresse genom åren. Trafikeringen i dessa bygger inte sällan på linjenät med största möjliga yttäckning, vilket givit slingriga linjesträckningar med låg turtäthet. Utan att egentligen ifrågasättas har trafiken byggts upp utifrån en politisk vilja att ge alla tätortens medborgare möjlighet att åka kollektivt; resultaten har dock medfört en trafik som lockar endast ett fåtal.

I Europa, främst i länder som Tyskland, Österrike och Schweiz, har intresset för att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i små städer ökat kraftigt under 1990-talet. Detta åstadkommes genom ökad framkomlighet, tydligare stråk, bekvämare fordon, marknadsföring, information mm. Åtgärderna har på många platser inneburit mycket kraftiga resandeökningar.

Mot bakgrund av de resandeökningar som har uppnåtts runt om i Europa borde det inte vara omöjligt att öka resandet i svenska småstäder med lågt kollektivresande per invånare. För att undersöka detta påbörjades våren 2000 ett femårigt forskningsprojekt finansierat av KFB. Projektet startar med en förstudie, vilken innehåller:

  • Informationsinhämtning genom litteraturstudier, statistikgenomgång och intervjuer.
  • Genomgång av svenska, nordiska och övriga europeiska städer i syfte att finna goda exempel och viktiga framgångsfaktorer.
  • Studieresa till några städer i Centraleuropa.
  • Utifrån ovanstående fastlägga en möjlig potential för utveckling i svenska städer.

I detta paper presenteras resultaten från litteraturstudien och faktainsamlingen om lyckade satsningar i Europa samt de första resultaten från analysen av en möjlig potential för utveckling i svenska städer.

Downloads

Published

31-12-2000