Modeller til beregning af eksterne effekter med data fra LTM

  • Anders Tønning Vejdirektoratet
  • Jan Nielsen TetraPlan
Keywords: Models, external effects, dara LTM, ni

Abstract

Som en del af de samfundsøkonomiske beregninger af vejprojekter indgår behovet for at opgøre eksterne effekter i form af uheld, emissioner, luftforurening og støjbelastning. Vejdirektoratet har i forbindelsen med en række planlægningsopgaver, herunder for- og VVM-undersøgelser, et behov for at opgøre de eksterne effekter på en ensartet måde. I samarbejde med MOE | Tetraplan, er der derfor udviklet en model, der på baggrund af resultater fra trafikale beregninger med Landstrafikmodellen (LTM), beregner de eksterne effekter for vejtrafikken som følge af et vejinfrastrukturprojekt. 

Modellen, der er blevet navngivet LTMEnvi, tager udgangspunkt i eksisterende beregningsmetoder til fastlæggelse af trafikkens eksterne effekter, og kobler metoderne med data fra LTM i form af trafikale beregningsresultater og andre grunddata samt en række øvrige eksterne kilder, hvoraf flere er i GIS-format. 

Resultaterne fra modellen kan udtrækkes både i form af tabeller og geografiske kort, og som en samlet opgørelse af nøgletal fra beregningerne til brug for samfundsøkonomiske beregninger med Teresa-modellen. 

Der er foretaget en kvalitetssikring og validering af de overordnede nøgletal, der er sammenholdt med eksisterende kilder, som overordnet giver god overensstemmelse mellem resultaterne fra LTMEnvi beregningerne og de eksterne kilder. 

Published
31-12-2019