En ny måde at styre på. Den gradvise institutionalisering af statsgarantimodellen i dansk transportinfrastrukturstyring.

  • Lene Tolstrup Christensen Sund & Bælt Holding A/S & Institut for Organisation, Copenhagen Business School
Keywords: traffic models, SGM

Abstract

Artiklen analyserer, hvordan og hvorfor den danske statsgarantimodel (SGM) er blevet institutionaliseret i den danske transportinfrastruktur som en ny styringsform og hvilke styringsudfordringer, der opstår herved. Artiklen bygger på et teoretisk perspektiv om offentlig styring og gradvis forandring i et historisk institutionelt perspektiv og er baseret på et komparativt casestudie af de syv danske transportinfrastrukturprojekter, der anvender SGM. Artiklens argument er, at institutionaliseringen af SGM går fra, at modellen udvikles som en løsning for at realisere et enkelt projekt til et nyt institutionelt lag som selvstændig styringsmodel i en aflejringsproces. Dette nye lag leder til en udskiftningsproces, der udfordrer den etablerede styringsform: styrelsesmodellen. I denne proces konverteres de oprindelige projektvirksomheder til mere overordnede moderne statslige selskaber, der bliver stadigt mere indlejret i den overordnede infrastrukturstyring i styrelsesmodellen via deres ekspertise og finansiering af det eksisterende netværk. Det gør, at styrelsesmodellen bliver udfordret i forhold til den dominerende politik om gratis og offentligt finansieret infrastruktur. SGM er således en ny måde at organisere og styre offentlig infrastruktur på, men som artiklen viser, er styringsformen baseret på individuelle projekter og praksis samt en lav grad af formalisering i form af en overordnet styringsramme for anvendelse af modellen i en situation, hvor modellen bliver stadig mere sammensat, kompleks og samtidigt mere udbredt. 

Published
31-12-2019