Små motoriserede køretøjer – mobilitet på bekostning af sikkerhed?

  • Michael W. J. Sørensen Via Trafik
Keywords: mobility, traffic safety, small vehicles

Abstract

Fra januar 2019 er det som en forsøgsordning blevet lovligt at benytte forskellige små motoriserede køretøjer som elektriske løbehjul, skateboards, segboard/hoverboard og uniwheels i offentlig trafik i Danmark. Tilsvarende ordninger ses også i mange andre lande og byer. Mange er begejstret for disse ordninger og mener det kan forbedre mobiliteten i byerne. Meget taler imidlertid for, at dette vil få negative trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser, og flere organisationer og fagmiljøer har påpeget dette, bl.a. i hørringsvar til lovforslaget. 

Formålet med denne artikel har været at drøfte og uddybe de potentielle sikkerhedsmæssige aspekter ved denne ordning og komme med forslag til tiltag, som kan forbedre sikkerheden. Artiklen er baseret på en systematisk litteraturgennemgang af udenlandske studier og erfaringer, samt en systematisering af hvad danske og udenlandske fageksperter har sagt og skrevet om mulige sikkerhedsmæssige effekter. 

Gennemgangen giver et relativt entydigt billede af, at disse små køretøjer med stor sandsynlighed vil give forringet trafiksikkerhed i byområderne. Amerikanske studier tyder på, at de største sikkerhedsproblemer er eneulykker i form af fald/vælteulykker eller påkørsel af objekter. Manglende hjelmbrug og sandsynligvis kørsel under påvirket tilstand udgør også store problemer. 

I denne artikel fokuseres der på de sikkerhedsmæssige effekter, men disse køretøjer har potentiel også andre og mere positive effekter i forhold til mobilitet, miljø og klima. Det centrale spørgsmål er derfor ikke nødvendigvis, om disse igen skal forbydes eller ej, men mere hvordan man skal sikre, at man ikke får den frygtede stigning i trafikulykker. Det er derfor beskrevet en række tiltag rettet mod fører, køretøj og infrastruktur, som kan medvirke til at reducere ulykkesrisikoen. De vigtigste er; lovpligtig hjelmbrug, oplæring, information og kontrol, intelligent fartstilpasning, justering af køretøjernes indretning så brugen bliver mere intuitiv samt justering af infrastrukturen i form af især bredere cykelstier og bedre drift og vedligeholdelse. 

Published
31-12-2019