Vil cost-benefit analyser lede til trafikinvesteringer, der sikrer en bæredygtig mobilitet?

  • Johan Nielsen
Keywords: cost-benefit analysis, economic models, environmental mobility

Abstract

Der har i de senere år været rejst kritik af de økonomiske modeller, Finansministeriet bruger til vurdering af den generelle økonomiske politik i Danmark. Det fremgår af det politiske forståelsespapir, der danner grundlaget for den nye regering, at denne vil ”Styrke de grønne regnemodeller. Hensynet til klima og den grønne omstilling skal integreres i Finansministeriets regnemodeller”. 

Artiklens formål er at analysere anvendelse og usikkerheder i de cost-benefit analyser af nye trafikale investeringer, som udarbejdes efter Transport- og Boligministeriets anvisninger. Desuden vil artiklen diskuterer, om de anvendte metoder og beregninger fører frem til troværdige resultater, der er velegnede som baggrund for beslutninger på trafikområdet, herunder om de vil bidrage til en bæredygtig mobilitet. Artiklen vil dermed også bidrage til at belyse behovet for at ændre de anvendte metoder på transportområdet for at styrke hensynet til klima og den grønne omstilling, som grundlaget for regeringen lægger op til. 

Artiklen konkluderer, at mangler og usikkerheder i analyserne på en række punkter medfører, at resultaterne risikerer ikke at være retvisende. Det medfører risiko for forkerte beslutninger. Artiklen foreslår derfor at supplere cost-benefit analyserne med flere alternative beregninger, der afspejler usikkerhederne i forudsætninger for beregningerne og i de anvendte værdisætninger. Der peges desuden på, at der er behov for andre typer analyser for at sikre samfundet en velfungerende mobilitet, der opfylder klima- og miljømålene. Der peges på scenarieanalyser som en mulighed. 

Published
31-12-2019