Fremskrivning af emissioner fra vejtrafik og emissionseffekter af ny infrastruktur

  • Uffe Ærboe Christiansen Vejdirektoratet
Keywords: emissions, road traffic, effects, new infrastructure

Abstract

I forbindelse med udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser er der behov for at kende emissionerne fra trafikken. Dette fordrer en ny metode, hvor vi har et bud på emissionerne på længere sigt, da vi bl.a. kan forvente en stigende andel af elbiler og dermed lavere gennemsnitlige emissioner per køretøjskilometer end vi ser i dag. Derfor har vi udarbejdet nye estimater for emissionerne for bilparken i perioden frem til 2080. 

Modellen fremskriver indfasning af teknologier i bilparken samt emissioner pr. kørt km. Modellen gør det muligt at anvende resultaterne til beregninger af de totale emissioner fra vejtransport. 

Indfasning. Vejdirektoratet har lavet en fremskrivning af bilparken fordelt på teknologier baseret på Energistyrelsens basisscenarie frem til 2035 og herfra en international fremskrivning (Bloomberg) frem til 2080. Fremskrivningen viser at vi i 2030 kan forvente at 43,3% af personbil nybilsalget udgøres af el- og hybridbiler og de vil udgøre ca. 5% af bilparken. Elandelen forventes at være 100% af nybilsalget i ca. 2045 og 100% af bilparken 20 år efter. 

For tunge køretøjer forventes en parallel udvikling for udviklingen for personbiler, men med en forsinkelse. Det skyldes, at det kræver mere udvikling af batterier, før de kan anvendes i tunge køretøjer. Vi forventer således, at: små landsbiler har fem års forsinkelse, busser og mellemstore lastbiler 10 års forsinkelse og store lastbiler 15 års forsinkelse. 

Emissioner. I modellen udregnes de gennemsnitlige emissioner fra bilparken for hvert år baseret på fordelingen på drivmidler, samt bilernes emissioner givet ved bl.a. EURO norm og køremønster (energiforbruget afhænger af fx hastighed og stop-and-go kørsel). Modellen tager højde for en generel forbedring i energieffektiviteten for konventionelle drivmidler mht. CO2 udslip svarende til en årlig reduktion i CO2 emissionerne på 1% frem til 2040 og 0,5% i perioden 2040-2080. Emissioner fra elbiler udregnes ved emissioner i elproduktionen og det forventes at vi over de næste 20 år kommer til at se CO2 emissionerne falde fra 165 kg/MWh i 2018 til 9 kg/MWh i 2040. Gennemsnitligt falder emissionerne for personbiler fra 148,2 g/km i 2018 til 1,3 g/km i 2080. Samme trend gælder for de tunge køretøjer, dog med højere absolutte værdier. 

Published
31-12-2019