Ekspertutvalg – implikasjoner for planlegging av fremtidens transportinfrastrukturutbygging av den raske teknologiske utviklingen i sektoren

  • Niels Buus Kristensen Transportøkonomisk Institutt
Keywords: planning, transport infrastructure, technology development

Abstract

Digitalisering endrer samfunnet på en så gjennomgripende måte at det har blitt karakterisert som den fjerde industrielle revolusjonen. Transportsektoren vil de kommende tiårene preges av denne utviklingen, og av den raske utviklingen knyttet til klimateknologi i sektoren. Dette gir store muligheter – men også store utfordringer for en sektor der langtidsplanlegging er en helt avgjørende forutsetning for å sikre nødvendig infrastruktur og transporttilbud. Transport er et område med høy prioritet, og det er derfor avgjørende med en effektiv og fremtidsrettet ressursbruk. Hvordan skal vi sikre at vi utnytter mulighetene og samtidig unngår kostbare feilinvesteringer? På denne bakgrunn nedsatte den norske regjeringen et ekspertutvalg med mandatet att kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidenes transportinfrastruktur. Ekspertutvalget gir rapport til samferdselsministeren i juni 2019. 

Published
31-12-2019