Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover

  • Bård Norheim Urbanet Analyse
Keywords: public transport, fuel price development, passenger growth

Abstract

Kollektivtransporten i Norden har mye å lære fra andre land. Det gjelder både utviklingen av tilbudet og rammebetingelser for å lykkes med en langsiktig strategi. Mange byer, ikke minst i Europa, har derfor vært en viktig inspirasjonskilde for mange av de tiltakene som er gjennomført i Norden.

Samtidig er forholdene forskjellige. En strategi som har vært vellykket i et byområde kan være ”feil medisin” for andre områder. Det gjelder særlig bystruktur, rammebetingelser for biltrafikken og ulike finansieringsordninger som gjør at en må være forsiktig med å kopiere erfaringer fra andre byer. I tillegg kan ytre rammebetingelser og lokale beslutninger ha minst like stor innvirkning på kollektivtransportens utvikling som det kollektivselskapene selv kan påvirke.

I denne rapporten har vi foretatt en komparativ analyse av kollektivtransporten i de største nordiske byområdene, sammenliknet med en del europeiske byer, for å kunne analysere kollektivtransportens markedspotensial og utviklingstrekk framover. Spørsmålet er hvor stor kollektivandel det er rimelig å forvente, gitt de rammebetingelsene kollektivtransporten jobber innenfor, og hvordan har disse rammebetingelsene endret seg de seneste årene?

Rapporten er laget på oppdrag fra Oslo Sporveier og ble presentert på Nordisk Lokaltrafikkmøte i Åbo i juni 2006. Grunnlaget for analysene er UITP’s ”Millennium Cities Database” (MCD) som er samlet inn i med data fra 1995 og 2001. De nordiske byene som er med i databasen er Helsingfors, Stockholm, København og Oslo/Akershus.

Published
31-12-2007