Køretøjer på el fra vedvarende energi

  • Kaj Jørgensen Forskningscenter Risø, Afdeling for Systemanalyse, DTU
Keywords: alternative fuels, hydrogen

Abstract

De vigtigste energibærere for vedvarende energi i transportsektoren er elektricitet, brint, biobrændstoffer og biogas. Af disse kan brint og el opfattes som hørende til en samlet gruppe med mange fællestræk, og det fælles karakteristikum at de kan baseres på mange energikilder og også at de i praksis efter al sandsynlighed vil indgå i et system. En af de vigtigste veje til fremstilling af brint går via el og tilsvarende for den modsatte vej. De to er fælles om at være særdeles fleksible med hensyn til energikilder, og de repræsenterer begge muligheden for energieffektiv udnyttelse af ressourcerne med særdeles gode virkninger for lokalmiljø, herunder støj. Heroverfor står ikke mindst biobrændstofferne som muligheder der hænger sammen med biomassen (eller fossile energikilder) som ressource.

Published
31-12-2007