Ny støjvejledning

  • Jakob Høj TetraPlan A/S
  • Hanne Lylov Nielsen Miljøstyrelsens Industri
Keywords: noise, limit values, planning, noise reduction measures, guidance

Abstract

I juli 2007 offentliggjorde Miljøstyrelsen den nye vejstøjvejledning: ”Støj fra veje”. Med den nye vejstøjvejledning indføres nye støjindikatorer og ny støjberegningsmetode, og derfor er grænseværdierne for vejstøj blevet justeret. Vejledningen erstatter den gamle vejledning fra 1984 ”Trafikstøj i boligområder”.

Helt centralt i den gamle vejledning var opstillingen af grænseværdier for vejstøj ved boliger. Om ikke andet har vejledningen betydet at grænsen på 55 dB er velkendt og indarbejdet i den kommunale planlægning. Den hidtidige vejledning har derfor haft afgørende betydning for at størstedelen af boliger bygget indenfor de sidste 20 år ikke er støjbelastet med mere end den vejledende grænseværdi. En væsentlig nyhed i den nye vejledning er, at der indføres nye støjindikatorer og ny støjberegningsmetode, og at der som konsekvens heraf er fastsat nye grænseværdier for vejtrafikstøj.

I den nye vejledning er der lagt stor vægt på at give anvisninger på, hvordan støjhensynet kan tænkes ind i planlægningen afhængig af den aktuelle planlægningssituation. Her er det nyt at vejledningen nu også omfatter støjhensyn i trafikplanlægningen og ved planlægning af nye veje, ligesom der lægges vægt på, hvordan man kan begrænse støjgener i eksisterende bebyggelse.

Den nye støjvejledning har således både fokus på, hvad kommuner kan gøre for at undgå, at der opstår støjgener i nye boligområder og for at nedbringe støjgener i eksisterende boligområder. Forebyggelse er vigtig - men et væsentligt budskab i vejledningen er, at der også skal fokuseres på helbredelsen.

I dette paper præsenteres hovedbudskaberne i vejledningen – de nye grænseværdier og hvordan de i praksis kan overholdes.

Published
31-12-2007