Modeller for korte og lange reiser i samme brukegrensesnitt.

Utfordringer tilknyttet koding og presentasjon av resultater

  • Oskar Kleven Tverretatlige arbeidsgruppe for transportanalyser, Nasjonal transportplan
Keywords: transportmodeller, long-short passenger trips

Abstract

Dette paperet belyser kortfattet bakgrunn og organisering av utviklingen av transportmodeller for persontransport i regi av transportetatene og Avinor.
Paperet beskriver også koblingen mellom Nasjonal- og regional modell for personreiser, utfordringer, hvordan koblingene er gjennomført og hvordan resultatene presenteres.

Published
31-12-2007