Vil koding av inndata med automatiske rutiner føre til usikkerhet?

  • Olav Kåre Malmin SINTEF Teknologi og samfunn
Keywords: transport modelling, GIS

Abstract

De siste ti år har innføringen av GIS lettet arbeidet med koding av inndata til en transportmodell vesentlig. Tidligere måtte transportnett kodes manuelt med å legge inn lenke for lenke i en tekstfil, men nå kan nettet tegnes opp i GIS basert på digitale kart over vegnettet. I tillegg har det blitt utviklet verktøy som automatisk kan generere inndata basert på digitale kart. Dette sparer i utgangspunktet veldig mye tid, men hva skjer med modellresultatene når personen som koder inndata mister forholdet til innholdet i dataene?

Prosjektet NTP Regionale transportmodeller var det første modellutviklingsprosjektet hvor inndata ble generert opp med hjelp av automatiske kodingsrutiner for å spare tid under kodingsarbeidet og på grunn av omfanget av inndata. Dette paperet beskriver hva denne måten å kode inndata på førte til merarbeid og feil i modellen.

Published
31-12-2007