Detailudformning af cykelstier i kryds

En undersøgelse baseret på skadestuedata

  • Michael Fjordback Aalborg Kommune
  • Harry Lahrmann Aalborg Universitet
  • Michael Sørensen Aalborg Universitet
Keywords: effect evaluation, traffic safety, cyclists, cycle paths, emergency departments

Abstract

Cyklen er på trods af en lille konstant nedgang i anvendelsen siden slutningen af 1980’erne som følge af øget velstand fortsat meget anvendt i Danmark. Danmark har således det største transportarbejde på cykel pr. person i Europa. Cyklen anvendes på 14,4 % af alle ture – anvendelsen er især høj på de korte ture. Knallert anvendes på 1 % af alle ture.

Anvendelse af cykel har en række positive samfundsmæssige effekter i form af øget folkesundhed og forbedret bymiljø med mindre støj, forurening og barrierevirkning. Lokalt er anlæggelse af cykelstier det mest anvendte tiltag for at øge cykelanvendelsen. Cykelstier langs veje giver øget tryghed for cyklisterne i forhold til veje med cykelbane eller uden cykelstianlæg, hvorfor cykelstierne forventes at påvirke cykelanvendelsen i positiv retning.

En øget cykelanvendelse er dog ikke udelukkende positiv. Dette skyldes, at der er forbundet væsentlige trafiksikkerhedsmæssige problemer med cykeltrafikken samt knallerttrafikken, som også benytter cykelstierne. I Danmark skete 52,3 % af alle 6.919 personskader i 2005 i byzone, mens 47,7 % skete i landområder (Danmarks Statistik 2006). De fleste uheld sker således i byerne, og i byerne er cyklister den trafikantgruppe, der er indblandet i flest uheld. De er således indblandet i 31 % af alle personskadeuheld, og knallertkørere er på trods af den lave knallertanvendelse involveret i 20 % af alle personskadeuheld. Til sammenligning er bilister involveret i 27 % af alle uheld. De sidste år har der været et væsentligt fald i det samlede antal personskadeuheld. Cykel- og knallertuheldene har dog ikke fulgt denne udvikling, hvorfor cykel- og knallerttrafikken udgør en større og større del af antallet af personskadeuheld.

Cyklister og knallertkørere er således udsatte, og for at øge cykelanvendelsen etableres der mange cykelstier i de danske byer. Det er således relevant at undersøge de trafiksikkerhedsmæssige forhold omkring cykelstier. Der er derfor også tidligere gennemført en række større undersøgelser af de trafiksikkerhedsmæssige forhold omkring cykelstier.

Published
31-12-2007