Fremtidsstudier i trafikpolitikken – internationale erfaringer

  • Henrik Gudmundsson Danmarks TransportForskning
  • Anne Øhm COWI
  • Henrik Duer COWI
Keywords: future studies, foresight, infrastructure, driving forces

Abstract

I en række lande er der i de senere år gennemført fremtidsstudier af transportsektoren. Nogle fremtidsstudier er gennemført som en integreret del af trafikpolitik og -planlægning, mens andre er udført af uafhængige instanser. I alle tilfælde er udgangspunktet et ønske om at ruste samfundet til de fremtidige udfordringer og muligheder der tegner sig på transportområdet.

Regeringen nedsatte i efteråret 2006 Infrastrukturkommissionen. Kommissionens opgave er at analysere fremtidens behov for infrastruktur og komme med forslag og strategier vedrørende håndteringen af de fremtidige udfordringer for transportinfrastrukturen.

I den forbindelse anmodede Transport- og Energiministeriet COWI og DTF om at samle, beskrive og typologisere danske og internationale fremtidsstudier vedrørende transportsektoren og transportens infrastruktur til brug for Infrastrukturkommissionens arbejde. Dette blev udmøntet en rapport som blev afleveret til kommissionen i marts 2007. Arbejdet kan ses som et supplement til de mere formelle modelbaserede fremskrivninger, som kommissionen har rekvireret i anden sammenhæng.

Formålet med dette paper er dels at præsentere hovedlinierne i rapporten og dels at perspektivere nogle af dens temaer yderligere. Indlægget vil således behandle:

  • De overvejelser om udvælgelse, beskrivelse og typologisering af fremtidsstudier, som rapporten bygger på
  • Hovedresultater og ’highlights’ fra den gennemgåede litteratur – er der enighed om de centrale tendenser og forudsætninger af betydning for transportsektorens fremtid?
  • Videre overvejelser om anvendelsen af fremtidsstudier i transportpolitik og planlægning – hvordan bruges studierne og hvordan kan de influere på beslutningerne?

Det er vigtigt at understrege at projektet ikke i sig selv udgjorde et fremtidsstudie, og at formålet ikke har været at levere et selvstændigt beslutningsoplæg om fremtidsudfordringer for den danske transportsektor eller infrastruktur. Paperet repræsenterer naturligvis heller ikke Infrastrukturkommissionens eller Transport- og Energiministeriets synspunkter.

Published
13-05-2020