Presentasjon av forsøk med alternativ transportforvaltning

Eksempel fra Kristiansand, Norge

  • Kåre Riseng Agder Kollektivtrafikk AS
Keywords: sustainable transport, transport organisation

Abstract

Erfaringene fra transportforvaltningen er at det er mange aktører som har ansvar, det oppstår lett institusjonelle barrièrer og det er mange særinteresser. Det kan føre til følgende:

  • Tiltak tar lang tid å gjennomføre.
  • Feil tiltak prioriteres.
  • Manglende samordning gjør tiltakene mindre effektive.

Konsekvensen kan da være at man ikke får gjort det som er mulig å gjøre fordi aktørene ikke klarer å samhandle om gjøre de rette tingene til rett tid. Transportforvaltningen blir ikke effektiv nok, og vi klarer ikke å nå de ønskede målsettinger.

De statlige myndighetene i Norge ønsket å få mer kunnskap om effekten en mer samordnet areal- og transportpolitikk i norske byområder. I forbindelse med Nasjonal Transportplan i 2001, ble det lansert et forsøk med alternativ transportforvaltning med følgende formål:

Hovedformålet med forsøkene er å oppnå en bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdene og bedre offentlig ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivåer innenfor transportsektoren. Forsøkene skal belyse om andre organisatoriske løsninger enn dagens kan møte utfordringene bl.a. knyttet til miljø og framkommelighet på en mer helhetlig og effektiv måte.”(Kilde: Nasjonal Transportplan 2002 – 2011)

Published
31-12-2007