Samfundsøkonomisk vurdering af alternative faste forbindelser mellem Helsingør og Helsingborg

  • Britt Zoëga Skougaard Danmarks Tekniske Universitet
  • Kim Bang Salling Danmarks Tekniske Universitet
  • Steen Leleur Danmarks Tekniske Universitet
Keywords: decision support model, risk analysis, optimism bias, reference scenario forecasting, socio-economic evaluation

Abstract

Dette paper præsenterer en ny metode til vurdering af transportprojekter i form af feasibility risk assessment og reference class forecasting. Normalt er vurderingen af transportprojekter baseret på en cost-benefit analyse, hvor evalueringskriterier som nettonutidsværdien og benefit-cost raten beregnes. Nylige undersøgelser har imidlertid vist, at der ofte forekommer fejlestimering af de monetære input til cost-benefit analysen. Dette gælder især for anlægsomkostninger og trafikprognoserne, som ligger til grund for eksempelvis rejsetidsbesparelser. I dette paper præsenteres en ny tilgang, reference scenario forecasting (RSF), til projektvurdering, der kan håndtere netop disse unøjagtigheder. RSF er forankret i cost-benefit analysen, hvilket giver beslutningstagerne et bedre beslutningsgrundlag baseret på tidligere erfaringer. RSF-metoden er belyst ved et eksempel omhandlende anlæggelsen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH-Forbindelsen). Først beskrives en cost-benefit analyse, og herefter usikkerhedsberegninger ved brug af Monte Carlo simulering. Analysen er afgrænset til alene at omfatte anlæg og drift af kyst-til-kyst anlægget som demo-eksempel m.h.t. RSF. Efter en konklusion, som sammenfatter den type information, som RSF kan bidrage med udover cost-benefit beregningerne, gives et perspektiv for det videre arbejde.

Published
31-12-2010