National godsmodel

Authors

  • Christian Overgård Hansen DTU Transport

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5515

Keywords:

freight transport, national transport model, logistics choices

Abstract

Transportministeriet iværksatte i 2009 udvikling af et nationalt trafikmodelsystem som beslutningsstøtteværktøj for politikker og embedsmænd. Nærværende artikler beskriver godsmodellen, der indgår som en del af den fremtidige nationale trafikmodel.
Arbejdet med udvikling af en godsmodel omfatter dataindsamling og modeludvikling. Artiklen vil fokusere på metode, da dataindsamling belyses i et andet indlæg. 

Godsmodellen vil omfatte national såvel som internationale transporter med bil, bane og skib. Ind-ledningsvis beskrives formål med modellen. Dernæst belyses segmenteringer i modellen f.eks. be-skrivelse af vareklassifikation, som baseres på NST 2007.
Der opstilles matricer med godsstrømme for basisåret 2010 opdelt på transportmidler og varegrup-per, som benyttes til pivot-point korrektion af modellens resultater. Indhold og grundlag for basis-matricernes beskrives.
Godsmodellen vil omfatte følgende tre primære komponenter:

  • Beregning af fremtidige varestrømme
  • Geografisk fordeling af varestrømme
  • Beregning af logistiske effekter og valg af transportmiddel
  • Rutevalg

Det første beregningstrin medfører en overordnet ramme for forventet udvikling i godstransport. Det er for det første meget væsentligt at undersøge og identificere faktorer, som driver udvikling i den nationale og internationale godstransport. For det andet er det vigtigt at beskrive og modellere konkurrence på verdensmarked, idet skift i varehandel fra f.eks. Tyskland til Kina medfører ændret transport. Da transporter med værdiløst gods (affald mv.) står for en stor del af trafikarbejde med lastbil, skal det som noget særligt også medtages i modellen.
I det andet beregningstrin nedbrydes de overordnede varestrømme til et finere geografisk zone-system på basis af en traditionel gravitationsbaseret model.
Logistikmodellen vil modellere fordeling af transporter på forsendelsesstørrelse, lasteenhed og transportmiddel, idet der tages hensyn til anvendelse af oplagring, konsolidering og omladning af gods. Der tilknyttes international ekspert, som har forestået udvikling af tilsvarende type model i Sverige og Norge.
Rutevalg omfatter udlægning af transporterne i net og beregning af transportomkostninger og tider, som input til ovennævnte delmodeller.

Artiklen vil præsentere resultatet af metodeafklaring, som pågår henover forår og sommer.

 

Downloads

Published

31-12-2010