Støjens pris i planlægningen

Authors

  • Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut
  • Jakob Fryd Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v17i1.5536

Keywords:

noise exposure factor, noise reducing pavements, SRS-system

Abstract

Fokus i denne præsentation ligger på hvordan støj kan medtages i cost benefit og cost effectiveness undersøgelser af forskellige virkemidler til støjreduktion. Baggrunden er en sammenfattende undersøgelse af den eksisterende danske praksis på området, som Vejdirektoratet har udført for de statslige vejmyndigheder i Californien. Når der bygges nye veje eller bygninger i Danmark tages der særlige hensyn til vejtrafikstøj. En ny opgørelse over antallet af støjbelastede boliger i Danmark viser, at omkring 30 % af danske hjem udsættes for støj som overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB (LDEN) og at støjproblemerne hovedsageligt forekommer i byerne.

Støjens pris er i Danmark opgjort på baggrund af undersøgelser af støjens betydning for boligpriser samt vurderinger af omkostningen ved de sundhedsmæssige konsekvenser af støj. Støjbelastningen fx for alternative linjeføringer af en ny vej beregnes og kortlægges med den nordiske NORD2000 metode. Støjniveauet for de enkelte boliger vægtes med en genefaktor, hvorefter støjbelastningstallet (SBT) beregnes. Det samlede SBT er et udtryk af den samlede støjbelastning på alle boliger i et område. SBT er beregnet som summen af de vægtede støjbelastninger på individuelle boliger i området, således at boligerne med høje støjniveauer vægtes tungere end boliger med mindre støj. For hvert alternativ løsning kan SBT opregnes. Støjbelastningstallet (SBT) er grundlaget for økonomiske analyser af støj fra vejtrafik. Prisen på en enhed af SBT opdateres løbende baseret på prisen på støj.

Som en introduktion præsenteres 14 anbefalinger for ” good governance” i arbejdet med at forebygge og bekæmpe støj, som er udviklet af foreningen af Europæiske vejdirektorater (CEDR). Efterfølgende præsenteres metoder og strategier til støjbekæmpelse og der gives eksempler på hvordan støjen integreres som væsentlig parameter i VVM-undersøgelser ved planlægning af nye veje og vejudvidelser. Støj er en blandt flere miljømæssige faktorer, som tages med i en VVM undersøgelserne. Når der planlægges nye motorveje eller når en eksisterende motorvej skal udbygges, bliver en støjgrænseværdi 58 dB som LDEN anvendt, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. Grænseværdien anvendes, når samlede helårs- og fritidsboligområder er udsat for støj fra vejtrafik. For enkeltliggende boliger, tages nor- malt ikke hensyn til grænseværdien. Der tilbydes i stedet facadeisolering, såfremt støjen overstiger 63 dB. Forskellige virkemidler til at reducere støjen kan anvendes, når der plan- lægges nye motorveje. Hvis det er muligt og realistisk at finde en linjeføring for den nye motorvej, som giver den maksimale afstand til boligområder, er det normalt den foretrukne løsning. Støjreducerende asfaltbelægninger bruges normalt, når en motorvej passerer samlede bolig- eller fritidsbebyggelser.

I aftalen om en grøn transportpolitik fra 2009, blev der afsat en samlet støjpulje på 400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet indsats for at reducere trafikstøj fra bane og vej. I 2009 ud- gav Vejdirektoratet et forslag til støjhandlingsplan for det eksisterende vejnet. Formålet med planen er bl.a. at beskrive muligheder og tiltag for at nedsætte vejstøj langs statsvejene.

Vejdirektoratet har indført et system til enkel klassificering af støjreducerende vejbelægninger, SRS-metoden, hvor den støjreducerende virkning klassificeres i A (særligt støjreduce- rende, 7 dB reduktion eller mere), klasse B (meget støjreducerende, 5 – 7 dB), og klasse C (støjreducerende, 3 – 5 dB). Systemet beskrives sidst i artiklen.

Da denne artikel er baseret på en engelsk sproget rapport er det valgt at skrive på engelsk.

Downloads

Published

31-12-2010