Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • MIPO gør i øjeblikket ikke brug af tjeklister i forbindelse med fremsendelse af manuskripter.

Retningslinjer for forfattere

Vejledning
MIPO afløser det trykte årsskrift Musikterapi i psykiatrien og stiller samtidig artikler i de 6 udgivne årsskrifter (1998 – 2011) til rådighed for interesserede læsere. MIPO er et peer review-baseret videnskabeligt tidsskrift, der er åbent for alle forskere og klinikere med interesse for musikterapi psykiatrien.

Bidragstyper
I praksis ønsker MIPO at publicere tekster, der falder inden for forskning i og omkring musikterapi. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at videnskabelige artikler underkastes peer-review.

Under kategorien videnskabelige artikler hører typisk

  • empirisk funderede og teori-refleksive studier
  • essays der behandler specifikke musikterapividenskabelige problemstillinger og som reflekterer teorier i relation hertil
  • artikler, der forholder sig kritisk diskuterende til et særligt afgrænset musikterapeutisk felt og dets aktuelle status

Indlevering af bidrag

Indlevering af bidrag sker pr. mail til tidsskriftets redaktion (kontaktoplysninger nederst på siden). Alle bidrag indsendes elektronisk i et af følgende formater: doc, docx, rtf.

Referencelisten skal følge APA-style.

Bidrag skrives i Word, pkt. 12, uden tabuleringer og med halvanden linjeafstand. Billedmateriale, tabeller, grafer og evt. bilag skal nummereres og være forsynet med en kort informativ tekst.

Artikler skal være forsynet med forfatteroplysninger (max. 50 ord) og et abstract (100 ord).

Deadline for manuskripter
Der deadline for indlevering af manuskripter er 01.10.

Alle danske manuskripter sendes til Niels Hannibal.
Norske manuskripter behandles af Hans Petter Solli.
Svenske manuskripter behandles af Rut Wallius.

Skabelon og skrivevejledning
Til brug for opsætning og udformning af bidrag benyttes MIPOs skabelon nedenfor. Af bidragets titelside, som kun behandles af redaktionen, skal det anføres under hvilken kategori bidraget ønskes optaget.

– hent skabelonen her

Som det fremgår af skabelonen, skal bidraget forsynes med en titelside, hvoraf forfatteroplysninger fremgår. Forfatteroplysninger må, for så vidt angår videnskabelige artikler, som skal underkastes blindet peer review, ikke fremgå af artiklen i øvrigt. Henvisninger til forfatteren – fx tidligere arbejder – kan erstattes med ”FORFATTER”.

MIPO udgiver bidrag på dansk, norsk, svensk og engelsk. Sproglig revision af ikke-danske tekster påhviler forfatterne. Det forudsættes at sproglig redaktion foretages af en professionel eller en læser med det pågældende sprog som modersmål.

Omfanget på artikler må ikke under normale omstændigheder overstige 70.000 anslag. Der skal forud for indlevering rettes henvendelse til redaktionen ved ønske om publicering af større bidrag.

Alle videnskabelige artikler forsynes med et abstract på hhv. engelsk og dansk, omfang max. 10 linjer.

Forfattere skal kunne dokumentere, at al rettighedsbeskyttet materiale gengives med tilladelse fra rettighedshavere.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis en artikel indeholder personfølsomme oplysninger, lyd- eller billeddokumentation, skal forfatteren indhente informeret samtykke hos den/de pågældende informanter eller deres pårørende. Kopi af samtykkeerklæringen sendes til MIPO sammen med artiklen.